Rancher部署k8s及使用(三)

2019年7月17日16:49:37Rancher部署k8s及使用(三)已关闭评论 1,168 views

第1章 部署K8S集群

1.1 部署K8S Master

Rancher部署k8s及使用(三) Rancher部署k8s及使用(三) Rancher部署k8s及使用(三)

1
sudo docker run -d --privileged --restart=unless-stopped --net=host -v /etc/kubernetes:/etc/kubernetes -v /var/run:/var/run rancher/rancher-agent:v2.2.5 --server https://172.16.1.160 --token mdzp99f5f6vc84vtf7c9n59b5kvcfg6c5clbsdhlh6zv587ghl8r7k --ca-checksum 77c2326f7876ff8338212cf9d617d6bd9304e969d59a3c8f7182e6a422fe05fb --node-name k8s-master --internal-address 172.16.1.161 --etcd –controlplane

Rancher部署k8s及使用(三)

1.2 部署K8S Node

提示:此处可以切换到普通用户再进行集群部署和管理。

Rancher部署k8s及使用(三) Rancher部署k8s及使用(三) Rancher部署k8s及使用(三)

1
sudo docker run -d --privileged --restart=unless-stopped --net=host -v /etc/kubernetes:/etc/kubernetes -v /var/run:/var/run rancher/rancher-agent:v2.2.5 --server https://172.16.1.160 --token mdzp99f5f6vc84vtf7c9n59b5kvcfg6c5clbsdhlh6zv587ghl8r7k --ca-checksum 77c2326f7876ff8338212cf9d617d6bd9304e969d59a3c8f7182e6a422fe05fb --node-name k8s-node01 --internal-address 172.16.1.162 –worker

Rancher部署k8s及使用(三)

第2章 K8S集群优化

2.1 开启集群(项目)监控

注意:必须先开启集群监控后再开启项目监控,否则项目监控只能监控到部分数据。

Rancher部署k8s及使用(三) Rancher部署k8s及使用(三) Rancher部署k8s及使用(三)

2.2 设置日志收集

Rancher部署k8s及使用(三)

2.3 设置通知方式

提示:添加报警规则后需使用此处的通知方式进行报警操作。

Rancher部署k8s及使用(三) Rancher部署k8s及使用(三)

2.4 添加及启用告警

Rancher部署k8s及使用(三) Rancher部署k8s及使用(三) Rancher部署k8s及使用(三)

2.5 添加项目及命名空间

Rancher部署k8s及使用(三) Rancher部署k8s及使用(三) Rancher部署k8s及使用(三)

weinxin
我的微信
如果有技术上的问题可以扫一扫我的微信